องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 สถิติการให้บริการ
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 แผนพัฒนาบุคลากร
 
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ/เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 3
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 4
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 5
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 6
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 7
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 8
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 9
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 10
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 11
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 12
 - ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 2
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 3
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 4
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 5
 - ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 6
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 7
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 8
 - ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 9
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology