วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

         1  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

                 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให
้          เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลโป่งแดงเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชนบทและคาดการณ์ว่าในอนาคต
          ต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

                               “ถนนดี  มีน้ำใส  ใฝ่คุณธรรม  นำการกีฬา พัฒนารายได้ ร่างกายแข็งแรง  ร่วมแรงรักษาสิ่งแวดล้อม”

         2  พันธกิจ (Mission) องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

                 1. จัดให้มีการก่อสร้าง  บำรุงรักษาถนน  น้ำประปาและไฟฟ้า
                 2. บำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ให้ตื้นเขิน
                 3. ส่งเสริมคุณธรรมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนโดยทั่วไป
                 4. จัดกิจกรรมกีฬา และพัฒนาสนามกีฬาในหมู่บ้านตำบล
                 5. เสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ
                 6. ประชาชนทั่วไปร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย
                 7. กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย รักษาสิ่งแวดล้อม

         3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

                 1. การคมนาคมทางบก สะดวก สบาย 
                 2. ขุดลอก  ห้วย  หนอง คลอง บึง  ไม่ให้ตื้นเขิน เพื่อมีน้ำใช้อุปโภค และน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปี
                 3. จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับสมาชิก ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน ส่งเสริมกิจกรรมงานบุญงานประเพณีท้องถิ่นส่งเสริมการศึกษา
          ในท้องถิ่น
                 4.  จัดการแข่งขันกีฬาในหมู่บ้าน และตำบลเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
                 5. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม พัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มอาชีพ เพิ่มมูลค่าการผลิตของกลุ่มอาชีพ
                 6. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี ป้องกันการแพร่ระบาด และกำจัดแหล่งเพราะพันธ์ พาหะ นำโรค
                 7 .จัดระบบกำจัดขยะมูลฝอย มลพิษ ดูแลการกำจัดสิ่งปฏิกูล ปรับปรุง รักษาสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology