โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสาวอรษา เชื้อจันทึก
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวชุรดา เศรษฐกระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
จ่าสิบเอก วรศาสตร์ สาธร
นิติกรชำนาญการ
 
นางสาววรัญญา ถาวรวิสุทธิ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 
นางสาวรมิดา พงษ์ประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นางสาวขวัญเรือน หอมจะบก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นายศาตราวุธ พินิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นายเด่นศักดิ์ เมียกขุนทด
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 
นางสมัญญาพร แสนประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายทนงศักดิ์ ทอนสูงเนิน
คนงานทั่วไป
 
นายประสาทพร ศรีพนม
คนงานทั่วไป
 
นางวาริน เบาสูงเนิน
คนงานทั่วไป
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology