องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสาวอรษา เชื้อจันทึก
หัวหน้าสำนักปลัด 090-2723637
 
นางสาวชุรดา เศรษฐกระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
จ่าสิบเอก วรศาสตร์ สาธร
นิติกรชำนาญการ
 
นางสาววรัญญา ถาวรวิสุทธิ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 
นางสาวรมิดา พงษ์ประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นางสาวขวัญเรือน หอมจะบก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)
 
นายศาตราวุธ พินิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นายเด่นศักดิ์ เมียกขุนทด
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 
นางสมัญญาพร แสนประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)
 
นายทนงศักดิ์ ทอนสูงเนิน
คนงานทั่วไป
 
นายประสาทพร ศรีพนม
คนงานทั่วไป
 
นางวาริน เบาสูงเนิน
คนงานทั่วไป
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology