1. สภาพทั่วไป

                 1.1 ที่ตั้ง
                       องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ระยะห่างจากตัวอำเภอประมาณ
          3 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ จดตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต จดตำบลโค้งยาง,กุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก จดตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก จดตำบลโค้งยาง,โนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

                 1.2 เนื้อที่
                       องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง มีเนื้อที่ประมาณ 30.26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,912 ไร่ แยกเป็นดังนี้
    
- พื้นที่นา ประมาณ  4,666   ไร่
- พื้นที่ไร ประมาณ  7,462   ไร่
- ไม้ผล  ประมาณ     860   ไร่
- ไม้ยืนต้น ประมาณ     235   ไร่
- ไม้ดอก - ไม้ประดับ   ประมาณ      45    ไร่
- ปลูกผัก, ไม้ล้มลุก ประมาณ      597  ไร่
- อื่น ๆ ประมาณ   5,060  ไร่

                 1.3 ภูมิประเทศ
                       พื้นที่ทางทิศใต้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง จะเป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำธรรมชาติไหลผ่าน(ลำตะคลอง) จำนวน 6 หมู่บ้าน
            ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,6,7,8 มีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี ส่วนพื้นที่ตั้งแต่ตอนกลางไปทางทิศเหนือของตำบล จะเป็นที่ดอนดินทรายปนกรวดขาด
             ความอุดมสมบูรณ์ อาศัยน้ำฝนในการเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่ หากปีใดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล จะทำให้พืชผลได้รับความเสียหายฤดูร้อนอากาศ
             จะร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวเย็นมากนัก ฤดูฝน ๆ ไม่ค่อยตกต้องตามฤดูกาล

                 1.4 จำนวนหมู่บ้าน
                       องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 8 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแดง  พื้นที่      1,643      ไร่
หมู่ที่ 2 บ้านโนน พื้นที่      1,643      ไร่
หมู่ที่ 3 บ้านน้ำฉ่า พื้นที่      1,460      ไร่
หมู่ที่ 4 บ้านโกรกกระหาด พื้นที่      3,494      ไร่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองม่วง พื้นที่      2,624      ไร่
หมู่ที่ 6 บ้านโป่งบูรพา พื้นที่      1,900      ไร่
หมู่ที่ 7 บ้านโป่งสุริยา พื้นที่      2,340      ไร่
หมู่ที่ 8 บ้านน้ำฉ่าสายชล พื้นที่      1,850      ไร่

                 1.5 ประชากร
                       องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง มีจำนวน 1,503 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 5,165 คน แยกเป็นชาย 2,521 คน หญิง 2,644 คน
          มีความหนาแน่นเฉลี่ย 170 คน/ตารางกิโลเมตร และแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้


หมู่ที่
บ้าน
ครัวเรือน
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
      รวม
หมู่ที่ 1 โป่งแดง
109
186
196
      382
หมู่ที่ 2 โนน
264
512
565
1,077
หมู่ที่ 3 น้ำฉ่า
131
212
215
427
หมู่ที่ 4 โกรกกระหาด
168
347
336
683
หมู่ที่ 5 หนองม่วง
178
224
239
463
หมู่ที่ 6 โป่งบูรพา
182
270
323
593
หมู่ที่ 7 โป่งสรุริยา
219
311
318
629
หมู่ที่ 8 น้ำฉ่าสายชล
252
459
452
911
 
รวม
1,503
2,521
2,644
5,165

          2. สภาพทางเศรษฐกิจอาชีพ

                 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่ เลี้ยงโคนม ทำไร่นาสวนผสม และปลูกผัก เป็นต้นการประกอบอาชีพ
          เกษตรกรรมส่วนมากจะเพาะปลูกพืชประเภทเดิม ๆ เช่น พื้นที่เคยทำนาก็จะทำนาตลอด ไม่ค่อยปลูกพืชหมุนเวียนยกเว้นช่วงหน้าแล้งจะปลูกถั่วเขียว
          ในแปลงนาเพื่อเป็นรายได้เสริม การผลิตจะผลิตแบบดั้งเดิมไม่ค่อยหาเทคนิค วิธีการเพิ่มผลผลิตแบบใหม่ ๆยกเว้นการใช้ปุ๋ยเคมีและปุยอินทรีย์ใน
          การบำรุงดิน

                 2.1 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

- ร้านค้า 32 แห่ง (จำหน่ายแก๊ส 9 แห่ง)  
- ปั๊มน้ำมัน(รวมปั้มหลอด) 4 แห่ง  
- โรงสีข้าว 5 แห่ง  
- สหกรณ์โคนม 1 แห่ง  
- อู่ซ่อมรถยนต - แห่ง  
- ร้านเสริมสวย 1 แห่ง  
- ฟาร์มเป็ดและฟาร์มไก 7 แห่ง  
- ฟาร์มผสมอาหารสัตว์ 1 แห่ง  
- โรงหล่อพระ 1 แห่ง  
- ร้านผลิตยาโบราณ 1 แห่ง  
-โรงผลิตน้ำดื่ม 1 แห่ง  
- ลานมัน 3 แห่ง  

          3. สภาพทางสังคม

                 3.1 การศึกษา
                        - โรงเรียนประถมศึกษา                3    แห่ง
                        - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(ศรช.)         1   แห่ง
                        - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน    2   แห่ง

                 3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                        - วัด                        5    แห่ง
                        - สำนักสงฆ์               1    แห่ง
                        - สภาวัฒนธรรมตำบล    1   แห่ง

                 3.3 สาธารณสุข
                        - สถานีอนามัย                                   1   แห่ง
                        - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)     8   แห่ง
                        - ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

                 3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                        - สายตรวจประจำตำบล                4     นาย
                        - ถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน            9     ถัง

          4. การบริการพื้นฐาน

                 4.1 การคมนาคม
                         การเดินทางจากหมู่บ้านไปยังอำเภอโดยภาพรวมแล้วมีความสะดวกเพราะมีรถโดยสารประจำทางจากตำบลถึงตัวอำเภอและจังหวัดวันละ
               หลายเที่ยว ยกเว้นหมู่ที่ 4,5 ต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านมาขึ้นรถโดยสารที่บ้านโนนและตัวอำเภอ

                        ถนนสายหลักมี 3 สาย คือ

                        -ถนนลาดยางสายขามทะเลสอ – บ้านโนน                 ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร สภาพชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ
                        -ถนนลาดยางสายหนองคู – บ้านโป่งสุริยา                 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร สภาพดี
                        -ถนนลูกรังสายบ้านโนน – โกรกกระหาด – หนองม่วง    ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร สภาพขรุขระ ฤดูฝนการสัญจรไปมา ลำบาก

                 4.2 การโทรคมนาคม
                        -โทรศัพท์พื้นฐาน มีจำนวน 5 หมู่บ้าน ยกเว้น หมู่ที่ 2,4,5 ยังไม่พอกับความต้องการ
                        -โทรศัพท์สาธารณะ มีจำนวน 6 หมู่บ้าน ยกเว้น หมู่ที่ 4,5
                        อย่างไรก็ตามในทุกหมู่บ้านจะมีโทรศัพท์มือถือหมู่บ้านละหลายเครื่อง หากมีเหตุจำเป็นสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้

                 4.3 การไฟฟ้า
                        -มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน(ที่อยู่อาศัย) ยกเว้นพื้นที่ทำการเกษตรที่ชาวบ้านไปสร้างที่พักบางแปลงยังไม่มีไฟฟ้าใช้

                 4.4 แหล่งน้ำ
                        แหล่งน้ำธรรมชาติ
                             - คลองลำสมบูรณ์ มีน้ำตลอดปีไหลผ่านหมู่ที่ 2,7,1,6,3,8 ตามลำดับ
                             - คลองขอนตะคร่ำ (แยกจากคลองลำสมบูรณ์) มีน้ำตลอดปี ไหลผ่านหมู่ที่ 7
                             - คลองนางหงษ์ (ต่อจากคลองขอนตะคร่ำ) มีน้ำตลอดปี ไหลผ่านหมู่ที่ 1,6
                             - คลองสะพาน(แยกจากคลองลำสมบูรณ์) มีน้ำตลอดปี ไหลผ่านหมู่ที่ 2
                             - คลองน้อย(แยกจากคลองหงษ์) มีน้ำตลอดปี ไหลผ่านหมู่ที่ 1,6
                             - คลองโกรกกระหาด มีน้ำไม่ตลอดปี อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4

                        แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                             - คลองส่งน้ำชลประทาน ส่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ คือ หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7,8
                             - สระน้ำ 14 แห่ง
                             - ประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน
                             - บ่อบาดาล 7 บ่อ
                             - อ่างเก็บน้ำ 5 แห่ง
                             - ถังเก็บน้ำฝน 42 ถัง (รวมถังไฟเบอร์กลาส)
          5. ข้อมูลอื่น ๆ

                 5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
                        องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
                        มีที่สาธารณประโยชน์ทั้งที่เป็นพื้นดินและแหล่งน้ำที่ได้สงวนหวงห้ามไว้(มีนสล.แล้วและอยู่ระหว่างการขอออก นสล.)
             จำนวน 20 แปลง รวมพื้นที่ประมาณ 200 ไร่

                 5.2 มวลชนจัดตั้ง
                        - ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จำนวน 200 คน
                        - อปพร. 2 รุ่น จำนวน 90 คน

          6. ศักยภาพในตำบล

                   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

                 1. จำนวนบุคลากร จำนวน 25 คน ดังนี้
                        - ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                              พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 คน
                              ลูกจ้างประจำ จำนวน - คน
                              พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 คน
                              พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 คน
                        - ตำแหน่งในส่วนการคลัง
                              พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 คน
                              ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
                              พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 คน
                        - ตำแหน่งในส่วนโยธา
                              พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 คน
                              ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
                              พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 คน
                        - ตำแหน่งในส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                              พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 คน
                              ลูกจ้างประจำ จำนวน - คน
                              พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 คน

                 2. ระดับการศึกษาของบุคลากร
                        - ปวช./ปวส. 10 คน
                        - ปริญญาตรี 12 คน
                        - ปริญญาโท 3 คน

                   3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
                        รายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวม 19,882,269 บาท แยกเป็น
                              - รายได้ที่ อบต. จัดเก็บเอง จำนวน 391,012 บาท
                              - รายได้ทีได้รับการจัดสรร จำนวน 9,704,316 บาท
                              - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 9,786,941 บาท
                              - เงินรางวัลด้านการจัดเก็บภาษี จำนวน - บาท

                 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

                 1. การรวมกลุ่มของประชาชน ตำบลโป่งแดง มีการรวมกลุ่มที่สำคัญ ๆ ดังนี้
                            กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพที่สำคัญ ๆ ได้แก่
                              - กลุ่มผลิตเส้นหมี่น้ำฉ่า หมู่ที่ 3
                              - กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 1,6,7
                              - กลุ่มร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 1
                              - กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 7
                              - กลุ่มข้าวเกรียบผลไม้ หมู่ที่ 1
                              - กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 8
                              - กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน หมู่ที่ 3
                              - กลุ่มทำนา หมู่ที่ 6,7
                              - กลุ่มขายของชำ หมู่ที่ 2
                              - กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 2
                              - กลุ่มปลูกผัก หมู่ที่ 4
                              - กลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ หมู่ที่ 4

                            กลุ่มออมทรัพย์ มีทุกหมู่บ้าน
                            กลุ่ม อสม. มีทุกหมู่บ้าน
                            กลุ่มเยาวชน มีทุกหมู่บ้าน
                            กลุ่มผู้สูงอายุ มีการรวมกลุ่มผู้สูงอายุระดับตำบล

                 2.จุดเด่นของพื้นที่
                     พื้นที่ของตำบลโป่งแดง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เอื้ออำนวยต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีกลุ่มอาชีพ หลายกลุ่ม           มีแหล่งวัตถุดิบในตำบลสินค้าจากจากชุมชนมีหลายประเภท การคมนาคมติดต่อกับอำเภอ จังหวัดสะดวกระยะห่างจากตำบลถึงตัว จังหวัดประมาณ 22           กิโลเมตร มีรถโดยสารประจำทางวิ่งวันละหลายเที่ยว

 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology