ระเบียบและกฏหมาย

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510.pdf
พระราชบัญญัติภาษีีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542.pdf
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535.pdf
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522.pdf
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534.pdf
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542.pdf
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546.pdf
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.pdf
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2563.PDF
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539.pdf
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552.pdf
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562.pdf
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 (1).pdf
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537.pdf