โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายจิรกร แซะจอหอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง โทร.061-9141536
 
นางสาวกัญรดา รภัทรโณทัย
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.092-9982355
 
นายกานต์ กลั่นกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.089-8478643
 
นางสาวอรษา เชื้อจันทึก
หัวหน้าสำนักปลัด โทร.090-2723637
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology