โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายกานต์ กลั่นกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายอนุชา มนตรีบริรักษ์
นายช่างโยธาอาวุโส
 
นายทรงศักดิ์ แสนประเสริฐ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
นางวัชราภรณ์ เชิดสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology