โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสาวกัญรดา รภัทรโณทัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาววลัย เรืองฤทธิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 
นางปัญญา ภูช่างทอง
นักวิชาการคลัง
 
นางนภัสกร ไขพันดุง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นางสาวงามสิรี งานโคกสูง
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
 
นางนุโลม หงษ์ยนต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 
นางสาวสุกัญญา ฉานสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology