แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี - แผนดำเนินงานประจำปี 2563

- แผนดำเนินงานประจำปี 2564

- แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนของปี พ.ศ.2564

12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563

การปฏิบัติงาน
13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน - การให้บริการประชาชน

- คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน

- คู่มือปฏิบัติงาน

- คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี

- คู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการ

- คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

- คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและมีส่วนร่วม

- มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน

- มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น

การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาฐานการให้บริการ - คู่มือสำหรับประชาชน/งานที่ให้บริการ

15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - สถิติการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี พ.ศ.2564

16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

17 E-Service แจ้งความประสงค์ขอติดต่องานกับ อบต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา- แจ้งความประสงค์ติดต่องาน อบต.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- แผนการจัดหาพัสดุ

- แผนจัดหาพัสดุ ผด.2

- แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
23 สรุปผลการจัดจ้างซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563

- สรุปผลการจัดซือจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563

- สรุปผลการจัดซือจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563

- สรุปผลการจัดซือจัดจ้างเดือน มกราคม 2564

- สรุปผลการจัดซือจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564

- สรุปผลการจัดซือจัดจ้างเดือน มีนาคม 2564

24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - นโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564-2566

- แผนพัฒนาบุคลากร

- แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร- แผนอัตรากำลัง 3 ปี

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564

- ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา

- การส่งเสริมและปฏิบัติรักษาวินัยของบุคลากร

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2561

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- แผนพัฒนาบุคลากร

- ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการจัดการการร้องเรียน

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สำหรับสายบริหาร

28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

- ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดจากการทุจริต

- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564

- มีการจัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน

- การประชุมประชาคมตำบลในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

- การประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2

- การประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3

- ประกาศ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 2/2564

- ประกาศ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 3/2564

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

- ประกาศ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 3/2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

- คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการจิตอาสา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมเคารพธงชาติ เสริมสร้างวินัย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ้ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงว่าด้วยจรรยาว่าด้วยข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

- โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2564

แผนป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564

- แผนปฏิบัติการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564

40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564

- รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564

41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563

43 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology