ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 
ประกาศเจตจำนงทางการเมือง
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศเจตจำนง อบต.โป่งแดง 2563
 - ประกาศเจตจำนง อบต.โป่งแดง 2562
 - ประกาศเจตจำนงอบต.โป่งแดง พ.ศ.2562
 - ประกาศเจตจำนงอบต.โป่งแดง พ.ศ.2563
 - ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 - ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส ใสสะอาด" และ "งดรับ งดให้"ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 - การประเมินผลและรายงาน No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 - การขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ประจำปี 2566
 - กิจกรรมการแสดงเจตจำนงตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีพ.ศ.2566
 - กิจกรรมเสริมสร้างส่งเสริมตามพฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ Do's and Don'ts ประจำปีพ.ศ.2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology