องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 สถิติการให้บริการ
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 แผนพัฒนาบุคลากร
 
รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
 - รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน พ.ศ.2565
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของนายกอบต.โป่งแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology