องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 สถิติการให้บริการ
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 แผนพัฒนาบุคลากร
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
 - คู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการ
 - คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 - คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม
 - มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 - มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น
 - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 - คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 - คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
 - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 - คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน
 - คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 - คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 - คู่มือปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - มาตรฐานหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology