องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 สถิติการให้บริการ
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 แผนพัฒนาบุคลากร
 
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562
 - แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2563
 - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2564
 - ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตของอบต.โป่งแดง
 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2564
 - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ.2565
 - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564
 - มาตรการป้องกันการรับสินบน
 - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ.2564
 - ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี พ.ศ.2564
 - มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2564
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารส่วนบุคคล เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
 - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
 - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
 - ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ ประจำปี 2566
 - ประมวลจริยธรรมของฝ่ายสภาอบต.โป่งแดง ประจำปี 2566
 - ประมวลจริยธรรมของฝ่ายผู้บริหารอบต.โป่งแดง ประจำปี 2566
 - Do and Don't พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
 - การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษา คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
 - การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม/คณะกรรมการจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2567
 - แนวปฏิบัติ Do's&Don'ts องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 - การเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
 - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 - ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology