ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 
ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ
 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565
 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2565
 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2565
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology