ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สถิติการให้บริการ
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อดาวน์โหลด
 - นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565
 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564-2566
 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology