องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 สถิติการให้บริการ
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 แผนพัฒนาบุคลากร
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปี พ.ศ.2564
 - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปี พ.ศ.2564
 - ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology