องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 สถิติการให้บริการ
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 แผนพัฒนาบุคลากร
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 - ประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 - ประชุมสมัยที่ 4
 - ประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี2562
 - ประชุมสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2562
 - ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี2563
 - ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี2563
 - ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี2563
 - ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี2563
 - ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564
 - ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 - ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 - ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 - ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
 - ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
 - ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
 - ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
 - ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
 - ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
 - ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
 - ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology