องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 สถิติการให้บริการ
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 แผนพัฒนาบุคลากร
 
รายงานการประเมินความพึงพอใจ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
 - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประจำปี 2563
 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง (Citizen Feedback) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology