องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 สถิติการให้บริการ
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 แผนพัฒนาบุคลากร
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 - ประกาศ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 - ประกาศ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3/2564
 - ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - รูปกิจกรรมรายงานประชาคม
 - ภาพกิจกรรมประชาคม เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564
 - ภาพกิจกรรมประชาคม เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
 - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563
 - ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
 - ประกาศ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4/2565
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ทบทวน ครั้งที่ 1 (แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology