องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 สถิติการให้บริการ
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 แผนพัฒนาบุคลากร
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ปรับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
 - แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 - มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 - รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 - แผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของ อบต.โป่งแดง
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology