ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
 - คู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการ
 - คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องรายร้องทุกข์
 - คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 - คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม
 - มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 - มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology