ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 - ประกาศ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 - ประกาศ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3/2564
 - แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - รูปกิจกรรมรายงานประชาคม
 - ภาพกิจกรรมประชาคม เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564
 - ภาพกิจกรรมประชาคม เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
 - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology