แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี - แผนดำเนินงานประจำปี 2563

11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

- การให้บริการประชาชน

การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาฐานการให้บริการ - คู่มือประชาชน

15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - สถิติการให้บริการ

16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17 E-Service แจ้งความประสงค์ขอติดต่องานกับ อบต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา- แจ้งความประสงค์ติดต่องาน อบต.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- แผนการจัดหาพัสดุ

- แผนจัดหาพัสดุ ผด.2

22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต AC หมู่ 3

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำจากโรงแป้งโชคยืนยง-สระเก็บน้ำบ้านโกรกกระหาด หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคา

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำจากโรงแป้งโชคยืนยง-สระเก็บน้ำบ้านหนองม่วง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคา

23 สรุปผลการจัดจ้างซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2563

24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - แผนพัฒนาบุคลากรของ อบต.โป่งแดง

26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - แผนอัตรากำลัง 3 ปี

27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2561

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี - สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - การประชาคมแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล

- การประชาคมแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - การจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

- การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน - ผลการดำเนินงานการทุจริต 2563 รอบ 6 เดือน

41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - ประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

43 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

- รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ 044-333082 โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology