หัวข้อ
วันที่
     ประกาศ เรื่อง ขอให้ประชาชนตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 02-01-2020
     รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 10-10-2019
     โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 11-07-2019
     ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนแสกน คิวอาร์โคช เพื่อกรอกข้อมูล EIT ของ ปปช. 02-06-2019
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานโครงการวันผู้สูงอายุตำบลโป่งแดง ประจำปีงบประมาณ 2562 17-04-2019
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลโป่งแดงได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินการโครงการ ในวันที่ 28 มีนาค... 25-03-2019
     รับฟังความคิดเห็นประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 08-01-2019
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 02-01-2019
     ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนแสกน คิวอาร์โคช เพื่อกรอกข้อมูล EIT ของ ปปช. 28-11-2018
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 10-10-2018
     ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 09-10-2018
     ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 09-10-2018
     รายงานการเงิน ข้อมุูลรายรับ/รายจ่าย และงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 05-10-2018
     รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น งวดเดือน กันยายน 2561 05-10-2018
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 05-03-2018
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 03-01-2018
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 03-01-2018
     แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งแดง ประจำปีงบประมาณ 2561 01-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 09-10-2017
     โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย 21-07-2017
     การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 02-02-2017
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 04-01-2017
     การมอบอำนาจการตัดสินใจ 30-12-2016
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. 2559 23-11-2016
     ประชาสัมพันธ์ประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 23-11-2016
     ประกาศราคากลางโครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกาย ภายในหมู่ 7 26-07-2016
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 05-01-2016
     เรื่องการประเมินตนเอง ในหารให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 18-11-2015
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 15-10-2015
     เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระประปาหมู่บ้าน แบบผิ... 29-05-2015
     ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านน้ำ... 30-04-2015
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 05-01-2015
     รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ของ อบต.โป่งแดง 06-11-2014
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 01-10-2014
     ข่าวประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2557 02-01-2014
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 16-10-2013
     ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2556 02-01-2013
     รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 10-10-2012
     ประกาศลดระยะเวลาการให้บริการ ปี 2555 05-10-2012
     รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 04-10-2012
     16 แคว้นในสมัย พุทธกาล ปัจจุบันคือที่ไหนบ้าง 09-09-2011
     อาชีพสงวนคนไทย 09-09-2011

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ 044-333082 โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology