ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ปรับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
 - แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 - มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 - รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology