ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 - ประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 - ประชุมสมัยที่ 4
 - ประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี2562
 - ประชุมสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2562
 - ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี2563
 - ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี2563
 - ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี2563
 - ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี2563
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology