ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 - งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๖
 - งบแสดงฐานะการเงิน ๒๕๕๖
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology