ดาวน์โหลด
 งบประมาณรายจ่าย
 แผนพัฒนา 3 ปี
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน ปี 55-57
 - แผนยุทธศาสตร์ ปี 53-57
 - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ปี2559
 - ประจำปี 2558 – 2560
 - แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 - แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
 - ขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 - ขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 - ขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 - รายงานการจัดทำแผนปฎบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ 044-333082 โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology