ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566
 - แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566
 - นโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564-2566
 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
 - โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2564
 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
 - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology