โบราณวัตถุ


      ศิลปกรรมปูนปั้นสมัยเดียวกับปราสาทเขาพนมรุ้ง วัดบ้านน้ำฉ่า ตำบลโป่งแดง
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

   
วัดน้ำฉ่า

      อุโบสถวัดบ้านน้ำฉ่าสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2511 ใช้ประกอบพิธีทาง ศาสนาของ
ชาวบ้านน้ำฉ่า หมู่ 3  และน้ำฉ่าสายชล หมู่ 8 ฐานอุโบสถหลังเก่าของวัด บ้าน
น้ำฉ่าสร้างเป็นศิลปกรรมรูปปั้น สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเป็น ศิลปกรรมสมัย
เดียวกับเขาพนมรุ้ง