องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ส่วนที่ 1 กฎหมายทั่วไป เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนที่ 2 ประโยชน์ทับซ้อนการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการมีส่วนได้ส่วนเสียจากการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 3 ความรู้ที่ได้จาก โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับความรู้ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง โดย นายถลักษนันท์ เมธาพลเศรษฐ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ เป็นวิทยากรรับเชิญซึ่งการอบรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากเพราะจากการประเมินแล้วผู้เข้าร่วมการอบรมมีความสุข ความร่วมมือ ความสามัคคี และอยากจะอบรมในครั้งนี้มาก อยากให้มีจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปอีก

อัพเดทเมื่อ : 31-08-2022 11:19:34


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology