องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่  24 – 26 สิงหาคม 2565 อบรม ณ วัดโป่งบูรพาราม ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมการรับฟังการบรรยาย ดังนี้

รับฟังบรรยายหัวข้อบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

- บทบาท อำนาจหน้าที่ ของสมาชิกสภา อบต.

- การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

- กฎหมายและข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย และกฎหมายกระบวนการยุติธรรม

- แนวทางการป้องกันการทุจริต

- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนากลุ่มอาชีพให้ยั่งยืน

การอบรมตามโครงการนี้เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พัฒนากลไกทำงานเป็นทีม ตลอดจนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน ได้ตระหนักถึงหลักการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการสร้างงานที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของอบต.โป่งแดง ยึดมั่นการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อัพเดทเมื่อ : 20-09-2022 14:20:31


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology