ดาวน์โหลด
 งบประมาณรายจ่าย
 แผนพัฒนา 3 ปี
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศและประชาสัมพันธ์
 - ขอส่งแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2555-2575 )
 - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ปี2555
 - รูปเล่มแผนพัฒนาสาม ปี 2555-2557
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ 044-333082 โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology